Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU
I.
Úvodní ustanovení
1) Název spolku : SHIBA KLUB ČR, z. s.
2) Sídlo spolku : Jiříkovská 335/10, 664 51 Šlapanice u Brna (sídlo
předsedy spolku)
3) Shiba klub ČR, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 214 a násl.
zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.
4) Shiba klub ČR, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je
chov a propagace psů plemene shiba a shikoku.
5) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění
v sídle spolku.
 II.
 Činnost spolku
1) Hlavní činností spolku je ochrana a uspokojování společných zájmů,
stanovených v článku I, bod 4. Stanov, především:
a) organizováním chovu plemen shiba a shikoku v souladu s předpisy
ČMKU a FCI
b) vedením plemenné dokumentace nutné k chovu
c) spoluprácí s chovateli jiných států
d) hájením oprávněných zájmů členů spolku
e) informováním členů o veškerých poznatcích nutných pro jejich
chovatelskou činnost a další odborný růst.
2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnosti, jako:
a) pořádání klubových výstav a propagačních akcí
b) prodej propagačních materiálů.
3) Zisk z činnosti spolku lze použít výhradně pro spolkovou činnost a
správu spolku.

III.
 Členství
1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Shiba klub ČR, z .s.
(dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického nebo sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství ve spolku je vázáno na
osobu člena, nelze ho převést na jinou osobu ani na jeho právního
zástupce. Existují dva druhy členství : řádné
 Čestné
a) Členství řádné : Člena přijímá výhradně výbor klubu průběžně
celoročně, s výjimkou volebního roku, kdy příjem přihlášek
končí 31. 5. a dále pokračuje po ukončení voleb. Toto členství
vzniká přijetím přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení
členských poplatků výborem spolku. Výbor spolku je oprávněn
odmítnout přihlášku, a to zejména z následujících důvodů:
- opětovné přijetí poté, co člen již dříve vystoupil ze spolku; byl
vyškrtnut z evidence; bylo mu ukončeno členství; byl ze spolku
vyloučen
- přestupky proti řádům jiných spolků, ČMKU, FCI (i když nebyly
kárně stíhány)
- jiné skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení řádného plnění
poslání spolku, narušovat soužití ve spolku či poškodit jeho
dobré jméno.
b) Členství čestné : Čestným členem spolku se na návrh výboru může
stát osoba, která se výrazně zasloužila o chov shib a shikoku v ČR
nebo se významně podílela na založení a činnosti spolku. Jmenování
čestným členem schvaluje členská schůze. Čestný člen neplatí
členské příspěvky, jinak má stejná práva a povinnosti jako řádný
člen. Pokud není členem vedení spolku, má právo se účastnit schůzí
výboru s hlasem poradním.
2) Žadatel se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o jeho
přijetí. Průkazem členství je členský průkaz.
3) Zánik členství :
a) vystoupením člena – členství končí datem doručení písemného
oznámení o ukončení členství do rukou příslušného člena výboru;

b) výmazem z členské evidence spolku z důvodu nezaplacení členského
příspěvku, a to ani v nově stanovené lhůtě po výzvě k zaplacení a
upozornění na tento možný následek – členství končí první den po
marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty;
c) ukončením členství - výbor spolku je oprávněn ukončit členství
zejména pro kárné přestupky v jiných chovatelských spolcích;
poškozování dobrého jména spolku u nás i v zahraničí; narušování
dobrého soužití ve spolku pomlouváním, chovatelskou a členskou
nekázní či urážením členů spolku; neplnění nebo liknavé plnění
členských povinností – členství končí dnem doručení rozhodnutí o
ukončení členství ve spolku;
d) vyloučením člena – výbor spolku má právo vyloučit člena, který
závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství a v přiměřené
lhůtě nesjednal nápravu ani když k ní byl výborem spolku vyzván -
členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
spolku;
e) úmrtím člena;
f) zánikem spolku.
V případě zániku členství dle bodů c) a d) bude o tomto rozhodnutí člen
spolku vyrozuměn písemně, s možností odvolání do 15 dnů od doručení
rozhodnutí. Proti rozhodnutí výboru spolku se může člen odvolat
k dozorčí radě a případně ke členské schůzi spolku. Toto odvolání nemá
odkladný charakter.
4) Práva členů :
a) podílet se na činnosti spolku;
b) být informován o dění ve spolku;
c) využívat výhody člena spolku, pokud takové existují, například
snížené výstavní poplatky a podobně;
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a
obdržet odpověď na svá podání;
e) účastnit se členských schůzí s právem hlasovacím;
f) volit a být volen do vedení spolku (výbor, dozorčí rada).
5) Povinnosti členů :
a) platit členské a účelové poplatky ve výši schválené členskou schůzí
spolku;
b) dodržovat normativy spolku, ČMKU a FCI.

6) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7) Výbor spolku vede seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů je
veden v elektronické podobě. Změny v seznamu členů jsou prováděny
bez zbytečných prodlení poté, co byly členem oznámeny příslušnému
funkcionáři vedení spolku.

 IV.
 Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou :
a) členská schůze
b) výbor
c) dozorčí rada.
2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich
funkce a průběh jejich jednání je dále upraven v těchto stanovách.
3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní
orgány jsou volené.
4) Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených
orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím
volebního období, odstoupením z funkce, nebo odvoláním člena voleného
orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.
5) Chybějící člen voleného orgánu je doplněn z řad náhradníků, zvolených
členskou schůzí. Pokud je počet náhradníků nedostačující, může volený
orgán podle svého výběru kooptovat do svých řad kteréhokoliv člena
spolku.
 V.
 Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním
všech členů spolku. Především :
a) projednává činnost spolku za uplynulé období, projednává a
schvaluje plán činnosti spolku pro následující období;
b) projednává a schvaluje hospodaření spolku;
c) stanovuje výši členských a účelových poplatků;
d) na návrh výboru spolku rozhoduje o změně stanov a dalších
důležitých normativůe) volí členy výboru a dozorčí rady;
f) hodnotí práci odstupujících orgánů spolku;
g) schvaluje jmenování čestných členů spolku;
h) projednává odvolání proti rozhodnutí výboru spolku a schvaluje
kárná opatření;
i) přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku;
j) na návrh výboru rozhoduje o ukončení činnosti spolku.
2) Členská schůze je svolávána výborem spolku nejméně jednou za rok.
Místo a doba konání členské schůze včetně jejího programu je uvedeno
ve zpravodaji spolku, doručeném všem členům spolku v dostatečném
časovém předstihu, minimálně 30 dní před konáním schůze, a na
webových stránkách spolku.
3) Na žádost jedné třetiny členů spolku nebo dozorčí rady, musí být svolána
mimořádná členská schůze. Tato žádost musí obsahovat uvedení důvodu
pro svolání mimořádné členské schůze a její program. Výbor je povinen
svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od
doručení žádosti. Pokud tak výbor klubu neučiní, je ten kdo žádost podal,
oprávněn sám svolat zasedání mimořádné členské schůze, a to na náklady
spolku.
4) Všichni členové spolku mají právo se zúčastnit členské schůze, právo
hlasovat, volit a být volen. Každý člen je oprávněn požadovat a dostat
vysvětlení, pokud nejde o sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje
zveřejnit, nebo jejichž prozrazení by způsobilo spolku vážnou újmu. Člen
může zplnomocnit jiného člena spolku SIK k hlasování na členské,
mimořádné a výroční schůzi spolku za jeho osobu, kdy plná moc
nemusí být úředně ověřena.
5) Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská
schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů
spolku. Pokud při zahájení schůze není přítomný potřebný počet členů
spolku, čeká se 30 minut a pak o podaných návrzích a usnesení
rozhodnou hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, včetně
hlasů zaslaných korespondenčně. Volby do výboru klubu a dozorčí rady
jsou prováděny korespondenční formou.  

Volby do volených orgánů jsou platné, pokud se v nich vyjádřila alespoň
nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud se nesejde potřebný
počet hlasů, pokračuje stávající výbor a dozorčí rada ve své funkci další
pětileté volební období tak, jako by proběhla řádná volba.
6) Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba, která
před zahájením jednání ověří, zda je schůze usnášeníschopná. Schůze je
vedena podle předem oznámeného programu, pokud členská schůze na
návrh některého člena spolku nerozhodne jinak. Záležitost, která nebyla
uvedena v programu, lze projednat jen se souhlasem přítomných členů,
kteří o ní budou hlasovat.
7) Ze zasedání členské schůze vyhotovuje výbor spolku zápis, který je
zveřejněn v nejbližším zpravodaji spolku a na jeho webových stránkách.
Ze zápisu musí být zejména patrné : kdy se konala, kdo schůzi předsedal
a jaká usnesení byla přijata. Každý člen spolku má právo nahlížet do
všech zápisů ze zasedání členských schůzí a to v sídle spolku.
 VI.
 Výbor
1) Výbor je druhým nejvyšším orgánem a zároveň statutárním orgánem
spolku. Řídí činnost spolku v souladu se stanovami a normativy klubu,
ČMKU a FCI po celé své pětileté volební období. O své činnosti podává
zprávu členské schůzi.
2) Výbor má 5 členů – předsedu, poradce chovu, ekonoma a dva členy
výboru. Jednotlivé funkce lze slučovat. Výkon funkce člena výboru je
nezastupitelný. Pro případ předčasného odchodu člena výboru je volen
členskou schůzí jeden náhradník. Člen výboru nesmí být členem dozorčí
rady a naopak.
3) Výbor odpovídá za naplňování základního poslání spolku, dohlíží na
dodržování stanov a všech dalších normativů, řídí hospodaření spolku a
veškerou další činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
4) Schůze výboru jsou písemně svolávány předsedou podle potřeby, ale
minimálně 4x ročně, vždy alespoň 14 dní před konáním schůze. Výbor je
usnášeníschopný za přítomnosti předsedy a dvou dalších členů. Hlasy
všech členů výboru mají stejnou váhu. Z jednání výboru se pořizuje zápis.

5) Na písemnou žádost dvou členů výboru, obsahující důvod žádosti, je
předseda povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru.
6) Do výlučné kompetence výboru patří :
a) zvolit ze svého středu předsedu a dohodnout se na rozdělení dalších
funkcí;
b) svolávat členskou schůzi;
c) hospodařit s finančními prostředky a majetkem spolku;
d) přijímat nové členy a rozhodovat o ukončení jejich členství, nebo
podávat návrh na jejich vyloučení;
e) rozhodovat o prominutí, snížení nebo odkladu členských příspěvků
členům, pokud pro to existují závažné důvody;
f) připravovat a dodržovat plán činnosti spolku;
g) plnit rozhodnutí nadřízených orgánů ČMKU a FCI.
 VII.
 Členové výboru
Členy výboru spolku jsou předseda, poradce chovu, ekonom a dva
členové výboru.
Předseda : je nejvyšším výkonným představitelem spolku a vystupuje
jeho jménem při jednání se třetími osobami. Svolává a vede členské
schůze spolku a schůze výboru. Ověřuje usnášeníschopnost členské
schůze a pořizuje z ní zápis. Zástupcem předsedy je poradce chovu.
Podepisování závažných dokumentů se děje tak, že k názvu spolku připojí
svůj podpis předseda nebo po dohodě s předsedou poradce chovu.
Poradce chovu : je zástupcem předsedy, kterého může na základě plné
moci zastupovat při jednání se třetími osobami. Vede chovatelskou
dokumentaci spolku potřebnou pro práci plemenné knihy; kontroluje a
předává podklady pro vyhotovení průkazů původu a přeregistrace
chovných jedinců plemenné knize. Zajišťuje chovatelský servis pro členy
i nečleny spolku. Vede v patrnosti veškeré skutečnosti, ovlivňující chov
plemen shiba a shikoku. Radí členům spolku ve všech záležitostech
chovu. Kontroluje dodržování příslušných chovatelských řádů.
Ekonom : je odpovědný za finanční hospodaření a majetek spolku. Vede
evidenci majetku a účetnictví spolku podle obecně závazných právních
předpisů.

VIII
Dozorčí rada
1) Dozorčí rada má tři členy, kteří si ze svého středu zvolí předsedu,
který radu zastupuje při jednání s výborem a jinými osobami,
zúčastněnými na činnosti spolku. Členy dozorčí rady volí a odvolává
členská schůze. Ze své činnosti se dozorčí rada zodpovídá členské
schůzi.
2) Člen dozorčí rady nesmí být členem výboru spolku ani být osoba
blízká jeho členů.
3) Dozorčí rada kontroluje, zda činnost a hospodaření spolku probíhá
v souladu s právními předpisy, stanovami, organizačními normami
spolku a s rozhodnutím členské schůze.
4) Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech spolku, na základě
vlastního rozhodnutí nebo návrhu kteréhokoliv člena spolku,
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou mezi dvěma
členskými schůzemi spolku.
5) O zahájení a ukončení kontroly informuje předsedu spolku. O
výsledku kontroly vyhotovuje zprávu, kterou předá do 14 dnů
předsedovi spolku a následně pak členské schůzi. Zpráva musí
obsahovat stručný záznam o průběhu kontroly, zjištěných
skutečnostech, jména zodpovědných osob a návrh opatření
k nápravě.
6) Dozorčí rada je oprávněná nahlédnout do všech dokladů spolku.
Všechny kontrolované osoby jsou povinné spolupracovat s dozorčí
radou a poskytnout jí potřebné informace.
7) Proti závěrům dozorčí rady se mohou dotčené osoby odvolat
k výboru spolku a ke členské schůzi.
 IX
 Majetek a hospodaření
1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména členskými příspěvky;
účelovými poplatky; dary fyzických a právnických osob; příspěvky
z ČMKU a příjmy ze své činnosti.

2) Veškeré získané prostředky musí být využívány k financování činností
naplňujících poslání spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto
činností.
3) Prostředky spolku nesmějí být použity k obohacení fyzických ani
právnických osob. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná
na základě platných smluv.
4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za
účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výbor
spolku.
6) Bližší podrobnosti ohledně hospodaření s majetkem spolku mohou být
upraveny a zpřesněny vnitřními směrnicemi spolku.
 X
 Závěrečná ustanovení
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
členské schůze nebo z jiného důvodu určeného státem.
2) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vyrovnání závazků na
nadřízenou ČMKU.
3) Spolek Shiba klub ČR, z. s. vzniká dnem zápisu do veřejného
(spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti a
pozbývají platnosti předchozí stanovy Shiba klubu České republiky.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou
schůzí a účinnosti dnem, kdy byly vloženy do sbírky listin spolkového
rejstříku.
Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí 12. 9. 2020.
Stanovy nabývají platnosti 1. 1. 2021