Chovatelský řád Shiba klubu ČR, z. s.

CHOVATELSKÝ ŘÁD SHIBA KLUBU ČR, z. s.


Pro členy SHIBA KLUBU platí v plném rozsahu ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
PŘI CHOVU PSŮ ČMKU a ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU (www. cmku.cz) s těmito
dodatky:
SHIBA
Věk pro zařazení do chovu:

pes: minimum- 15 měsíců
 maximum- neomezeně
fena: minimum- 15 měsíců
 maximum- den, kdy dosáhne věku 8 let.


Počet vrhů: Maximální počet vrhů je 1 vrh ročně a  to včetně vrhů,
kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé). 


Podmínky pro zařazení do chovu:
pes: - minimálně l x ocenění výborný z výstavy pořádané klubem
 - změření kohoutkové výšky
 - před zařazením do chovu potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření
 patelly a RTG DKK
fena: - minimálně l x ocenění výborná nebo velmi dobrá z výstavy pořádané
klubem
 - změření kohoutkové výšky
 - před zařazením do chovu potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření
 patelly

Upozorňujeme všechny, že vyšetření kyčelních kloubů se dělá nejdříve od 12 měsíců věku.

Jedinci s hodnocením stupněm 3 u vyšetření patelly (i jednostranně) nebudou do
chovu zařazeni.
Jedinci s hodnocením stupněm 3 (D) u RTG DKK (i jednostranně) nebudou do
chovu zařazeni.

Jednou za dva roky se musí chovní psi zúčastnit svodu.

Individuální bonitace je možná.
Podmínky individuální bonitace:
a) písemná žádost majitele psa/feny se zdůvodněním, zaslaná poradci chovu
b) úhrada poplatku 1000 Kč (převodem na účet klubu nebo složenkou typu
C na adresu ekonomky).
Označování štěňat:
Štěňata jsou označována čipováním.
Schváleno členskou schůzí Shiba klubu ČR dne 15.9.2018.
Doplněno výborovou schůzí SIK dne 24. 10. 2020 

CHOVATELSKÝ ŘÁD SHIBA KLUBU ČR, z. s.
Pro členy SHIBA KLUBU platí v plném rozsahu ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT
PŘI CHOVU PSŮ a ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU s těmito dodatky:
SHIKOKU
Věk pro zařazení do chovu:

pes: minimum- 18 měsíců
 maximum- neomezeně
fena: minimum- 18 měsíců


maximum- den, kdy dosáhne věku 8 let.
Počet vrhů: fena shikoku smí mít 1 vrh ročně

Podmínky pro zařazení do chovu:
pes: - po dosažení 15 měsíců věku 1 x ocenění výborný z výstavy pořádané
klubem
 - změření kohoutkové výšky
fena: - po dosažení 15 měsíců věku l x ocenění výborná nebo velmi dobrá
z výstavy pořádané klubem
 - změření kohoutkové výšky
U obou pohlaví doložit před zařazením do chovu potvrzení veterinárního lékaře o
vyšetření patelly a RTG DKK.

Upozorňujeme všechny, že vyšetření kyčelních kloubů se dělá nejdříve od 12 měsíců věku.

Jedinci s hodnocením stupněm 3 (D) i jednostranně, nebudou zařazeni do chovu.

Jednou za dva roky se musí chovní psi zúčastnit svodu .
Individuální bonitace je možná. 

Podmínky individuální bonitace:
a) písemná žádost majitele psa/feny se zdůvodněním, zaslaná poradci chovu
b) úhrada poplatku 1000 Kč (převodem na účet klubu nebo složenkou typu
C na adresu ekonomky).


Označování štěňat:
Štěňata jsou označována čipováním.
Tento dodatek CHŘ ČMKU byl schválen výborovou schůzí SHIBA KLUBU
ČR, z. s. – dne 13. 4. 2019

Prováděcí směrnice k Chovatelským řádům SIK.


1)
Psi a feny plemene shiba a shikoku jsou do chovu zařazováni oceněním
z výstavy pořádané Shiba klubem, a to psi oceněním „výborný“, feny oceněním „výborná“ nebo „velmi dobrá“ a změřením kohoutkové výšky.

2) Kohoutková výška je měřena ve stejný den, kdy pes/fena získal/apotřebné výstavní ocenění. Měření musí být provedeno na pevném a rovném podkladu (beton, dlažba, dřevěná deska). Není přípustné měření na trávníku nebo zemině. Pokud se bude naměřená výška blížit minimální nebo maximální hranici dané standardem, musí být provedeno trojí změření a jako směrodatný bude brán průměr těchto tří měření. Pokud bude průměr měření menší než minimální výška daná standardem o více než 0,5 cm, nebo větší než maximální výška daná standardem o více než 0,5 cm, nemůže být dotyčný jedinec zařazen do chovu. Je ale možné, aby se zúčastnil další klubové výstavy a při ní požádal o přeměření. Pokud se kohoutková výška nezmění v jeho prospěch, nebude zařazen do chovu a
do jeho PP bude vepsán záznam „NECHOVNÝ – NECHOVNÁ“.

3) Zdravotní zkoušky jsou povinné viz Chovatelský řád SIK (viz výše)


4) Chovným psům a fenám, kteří byli zařazeni do chovu v SIK, poskytuje klub chovatelský servis, týkající se především zápisu jejich vrhů do plemenné knihy ČMKU. Pro členy SIK je tento servis automatický. Pro nečleny SIK je prováděn chovatelský servis na základě písemné dohody.

 5)Chovní psi v majetku členů SIK, uchovnění v SIK, budou uváděni v katalogu chovných psů a na webových stránkách klubu. V katalogu chovných psů a na webových stránkách klubu nebudou uvedeni psi uchovnění v KCHMPP, i když bude jejich majitel členem SIK.

6) Chovným fenám v majetku členů SIK, uchovněným v KCHMPP, nebude poskytován žádný chovatelský servis. Pokud nečlen klubu uchovní svou fenu v KCHMPP, bude mu dnem zjištění této skutečnosti ukončena  dohoda o poskytování chovatelského servisu a nebude již nikdy obnovena.


7) Chovatelé mají povinnost hlásit poradci chovu nakrytí feny do tří týdnů po krytí a následný vrh do 1 týdne po jeho narození. Rovněž je třeba nahlásit i případné nezabřeznutí. Poradce chovu potvrdí přijetí informace. Pokuta za nesplnění této povinnosti je stanovena na částku 500 Kč.


8) O formulář „Krycí list a přihláška vrhu“ je nutné před krytím požádat poradce chovu (nebude volně ke stažení na webových stránkách klubu).
Staré krycí listy - POKUD NEDOJDE ke krytí do 31. 12. 2020 -
POZBÝVAJÍ PO TOMTO DATU PLATNOST.

9) Žádat o krycí listy můžete e-mailem: zdenka.entlerova@shiba-klub.cz Za každý krycí list zaplatí chovatel poplatek 100,- Kč (tj. např. 400 Kč za krycí listy pro 4 feny). Platbu lze provézt převodem na účet klubu –
171869720/0300 nebo poštovní poukázkou typu C na adresu ekonomky.
V žádosti uveďte celé jméno feny a její číslo zápisu např. Aisha Aka Ze Zelené hory, č. z. CMKU/SI/1409/17/19. Pokud je poplatek uhrazen převodem z účtu, není potřeba dokládat platbu. (kontrolu platby provedeme přes internetové bankovnictví)

Upozorňujeme chovatele, žádejte si o krycí listy včas, NE až fenka hárá.

10) Od poradce chovu obdržíte poštou očíslovaný krycí list s omezenou  dobou platnosti na 1 rok. Pokud v dané době nedojde ke krytí, můžete poradce chovu požádat e-mailem o bezplatné prodloužení o další rok
(POZOR - ještě před uplynutím platnosti prvního roku).  

11) Kvůli množícím se žádostem o dodávání rodokmenu včetně přílohy, klub požádal plemennou knihu o automatické zasílání příloh. Příloha nebude přiložena k rodokmenu u nestandartních štěňat a u exportních rodokmenů.