Stanovy spolku

I. Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: SHIBA KLUB ČR, z. s.
 2. Sídlo spolku: Jiříkovská 335/10, 664 51 Šlapanice u Brna (sídlo předsedy spolku)
 3. Shiba klub ČR, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Shiba klub ČR, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je chov a propagace psů plemene shiba a shikoku.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II. Činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je ochrana a uspokojování společných zájmů, stanovených v článku I, bod 4. Stanov, především:
  1. organizováním chovu plemen shiba a shikoku v souladu s předpisy ČMKU a FCI
  2. vedením plemenné dokumentace nutné k chovu
  3. spolupráci s chovateli jiných států
  4. hájením oprávněných zájmů členů spolku
  5. informováním členů o veškerých poznatcích nutných pro jejich chovatelskou činnost a další odborný růst.
 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnosti, jako:
  1. pořádání klubových výstav a propagačních akcí
  2. prodej propagačních materiálů.
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít výhradně pro spolkovou činnost a správu spolku.

III. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Shiba klub ČR, z .s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického nebo sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství ve spolku je vázáno na osobu člena, nelze ho převést na jinou osobu ani na jeho právního zástupce. Existují dva druhy členství : řádné a čestné
  1. Členství řádné : Toto členství vzniká přijetím přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení členských poplatků výborem spolku. Výbor spolku je oprávněn odmítnout přihlášku, a to zejména z následujících důvodů:
   • opětovné přijetí poté, co člen již dříve vystoupil ze spolku; byl vyškrtnut z evidence; bylo mu ukončeno členství; byl ze spolku vyloučen
   • přestupky proti řádům jiných spolků, ČMKU, FCI (i když nebyly kárně stíhány)
   • jiné skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení řádného plnění poslání spolku, narušovat soužití ve spolku či poškodit jeho dobré jméno.
  2. Členství čestné : Čestným členem spolku se na návrh výboru může stát osoba, která se výrazně zasloužila o chov shib a shikoku v ČR nebo se významně podílela na založení a činnosti spolku. Jmenování čestným členem schvaluje členská schůze. Čestný člen neplatí členské příspěvky, jinak má stejná práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud není členem vedení spolku, má právo se účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.
 2. Žadatel se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o jeho přijetí. Průkazem členství je členský průkaz.
 3. Zánik členství:
  1. vystoupením člena – členství končí datem doručení písemného oznámení o ukončení členství do rukou příslušného člena výboru;
  2. výmazem z členské evidence spolku z důvodu nezaplacení členského příspěvku, a to ani v nově stanovené lhůtě po výzvě k zaplacení a upozornění na tento možný následek – členství končí první den po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty;
  3. ukončením členství - výbor spolku je oprávněn ukončit členství zejména pro kárné přestupky v jiných chovatelských spolcích; poškozování dobrého jména spolku u nás i v zahraničí; narušování dobrého soužití ve spolku pomlouváním, chovatelskou a členskou nekázní či urážením členů spolku; neplnění nebo liknavé plnění členských povinností – členství končí dnem doručení rozhodnutí o ukončení členství ve spolku;
  4. vyloučením člena – výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani když k ní byl výborem spolku vyzván - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;
  5. úmrtím člena;
  6. zánikem spolku.
  7. V případě zániku členství dle bodů c) a d) bude o tomto rozhodnutí člen spolku vyrozuměn písemně, s možností odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Proti rozhodnutí výboru spolku se může člen odvolat k dozorčí radě a případně ke členské schůzi spolku. Toto odvolání nemá odkladný charakter.
 4. Práva členů :
  1. podílet se na činnosti spolku;
  2. být informován o dění ve spolku;
  3. využívat výhody člena spolku, pokud takové existují, například snížené výstavní poplatky a podobně;
  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání;
  5. účastnit se členských schůzí s právem hlasovacím;
  6. volit a být volen do vedení spolku (výbor, dozorčí rada).
 5. Povinnosti členů :
  1. platit členské a účelové poplatky ve výši schválené členskou schůzí spolku;
  2. dodržovat normativy spolku, ČMKU a FCI.
 6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 7. Výbor spolku vede seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů je veden v elektronické podobě. Změny v seznamu členů jsou prováděny bez zbytečných prodlení poté, co byly členem oznámeny příslušnému funkcionáři vedení spolku.

IV. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor
  3. dozorčí rada.
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je dále upraven v těchto stanovách.
 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím volebního období, odstoupením z funkce, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.
 5. Chybějící člen voleného orgánu je doplněn z řad náhradníků, zvolených členskou schůzí. Pokud je počet náhradníků nedostačující, může volený orgán podle svého výběru kooptovat do svých řad kteréhokoliv člena
  spolku.

V. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Především :
  1. projednává činnost spolku za uplynulé období, projednává a schvaluje plán činnosti spolku pro následující období;
  2. projednává a schvaluje hospodaření spolku;
  3. stanovuje výši členských a účelových poplatků;
  4. na návrh výboru spolku rozhoduje o změně stanov a dalších důležitých normativů;
  5. volí členy výboru a dozorčí rady;
  6. hodnotí práci odstupujících orgánů spolku;
  7. schvaluje jmenování čestných členů spolku;
  8. projednává odvolání proti rozhodnutí výboru spolku a schvaluje kárná opatření;
  9. přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku;
  10. na návrh výboru rozhoduje o ukončení činnosti spolku.
 2. Členská schůze je svolávána výborem spolku nejméně jednou za rok. Místo a doba konání členské schůze včetně jejího programu je uvedeno ve zpravodaji spolku, doručeném všem členům spolku v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před konáním schůze, a na webových stránkách spolku.
 3. Na žádost jedné třetiny členů spolku nebo dozorčí rady, musí být svolána mimořádná členská schůze. Tato žádost musí obsahovat uvedení důvodu pro svolání mimořádné členské schůze a její program. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti. Pokud tak výbor klubu neučiní, je ten kdo žádost podal, oprávněn sám svolat zasedání mimořádné členské schůze, a to na náklady spolku.
 4. Všichni členové spolku mají právo se zúčastnit členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen. Každý člen je oprávněn požadovat a dostat vysvětlení, pokud nejde o sdělení o skutečnostech, které zákon zakazuje zveřejnit, nebo jejichž prozrazení by způsobilo spolku vážnou újmu.
 5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů spolku. Pokud při zahájení schůze není přítomný potřebný počet členů spolku, čeká se 30 minut a pak o podaných návrzích a usnesení rozhodnou hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, včetně hlasů zaslaných korespondenčně. Volby do výboru klubu a dozorčí rady jsou prováděny korespondenční formou.
 6. Volby do volených orgánů jsou platné, pokud se v nich vyjádřila alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud se nesejde potřebný počet hlasů, pokračuje stávající výbor a dozorčí rada ve své funkci další pětileté volební období tak, jako by proběhla řádná volba.
 7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba, která před zahájením jednání ověří, zda je schůze usnášeníschopná. Schůze je vedena podle předem oznámeného programu, pokud členská schůze na návrh některého člena spolku nerozhodne jinak. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, lze projednat jen se souhlasem přítomných členů, kteří o ní budou hlasovat.
 8. Ze zasedání členské schůze vyhotovuje výbor spolku zápis, který je zveřejněn v nejbližším zpravodaji spolku a na jeho webových stránkách. Ze zápisu musí být zejména patrné : kdy se konala, kdo schůzi předsedal a jaká usnesení byla přijata. Každý člen spolku má právo nahlížet do všech zápisů ze zasedání členských schůzí a to v sídle spolku.

VI. Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem a zároveň statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku v souladu se stanovami a normativy klubu, ČMKU a FCI po celé své pětileté volební období. O své činnosti podává zprávu členské schůzi.
 2. Výbor má 5 členů – předsedu, poradce chovu, ekonoma a dva členy výboru. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný. Pro případ předčasného odchodu člena výboru je volen členskou schůzí jeden náhradník. Člen výboru nesmí být členem dozorčí rady a naopak.
 3. Výbor odpovídá za naplňování základního poslání spolku, dohlíží na dodržování stanov a všech dalších normativů, řídí hospodaření spolku a veškerou další činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
 4. Schůze výboru jsou písemně svolávány předsedou podle potřeby, ale minimálně 4x ročně, vždy alespoň 14 dní před konáním schůze. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti předsedy a dvou dalších členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Z jednání výboru se pořizuje zápis.
 5. Na písemnou žádost dvou členů výboru, obsahující důvod žádosti, je předseda povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru.
 6. Do výlučné kompetence výboru patří :
  1. zvolit ze svého středu předsedu a dohodnout se na rozdělení dalších funkcí;
  2. svolávat členskou schůzi;
  3. hospodařit s finančními prostředky a majetkem spolku;
  4. přijímat nové členy a rozhodovat o ukončení jejich členství, nebo podávat návrh na jejich vyloučení;
  5. rozhodovat o prominutí, snížení nebo odkladu členských příspěvků členům, pokud pro to existují závažné důvody;
  6. připravovat a dodržovat plán činnosti spolku;
  7. plnit rozhodnutí nadřízených orgánů ČMKU a FCI.

VII. Členové výboru

Členy výboru spolku jsou předseda, poradce chovu, ekonom a dva členové výboru.

Předseda: je nejvyšším výkonným představitelem spolku a vystupuje jeho jménem při jednání se třetími osobami. Svolává a vede členské schůze spolku a schůze výboru. Ověřuje usnášeníschopnost členské schůze a pořizuje z ní zápis. Zástupcem předsedy je poradce chovu.
Podepisování závažných dokumentů se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo po dohodě s předsedou poradce chovu.

Poradce chovu: je zástupcem předsedy, kterého může na základě plné moci zastupovat při jednání se třetími osobami. Vede chovatelskou dokumentaci spolku potřebnou pro práci plemenné knihy; kontroluje a předává podklady pro vyhotovení průkazů původu a přeregistrace chovných jedinců plemenné knize. Zajišťuje chovatelský servis pro členy i nečleny spolku. Vede v patrnosti veškeré skutečnosti, ovlivňující chov plemen shiba a shikoku. Radí členům spolku ve všech záležitostech chovu. Kontroluje dodržování příslušných chovatelských řádů.

Ekonom: je odpovědný za finanční hospodaření a majetek spolku. Vede evidenci majetku a účetnictví spolku podle obecně závazných právních předpisů.

VIII Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada má tři členy, kteří si ze svého středu zvolí předsedu, který radu zastupuje při jednání s výborem a jinými osobami, zúčastněnými na činnosti spolku. Členy dozorčí rady volí a odvolává členská schůze. Ze své činnosti se dozorčí rada zodpovídá členské schůzi.
 2. Člen dozorčí rady nesmí být členem výboru spolku ani být osoba blízká jeho členů.
 3. Dozorčí rada kontroluje, zda činnost a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a s rozhodnutím členské schůze.
 4. Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech spolku, na základě vlastního rozhodnutí nebo návrhu kteréhokoliv člena spolku, kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou mezi dvěma členskými schůzemi spolku.
 5. O zahájení a ukončení kontroly informuje předsedu spolku. O výsledku kontroly vyhotovuje zprávu, kterou předá do 14 dnů předsedovi spolku a následně pak členské schůzi. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o průběhu kontroly, zjištěných skutečnostech, jména zodpovědných osob a návrh opatření k nápravě.
 6. Dozorčí rada je oprávněná nahlédnout do všech dokladů spolku. Všechny kontrolované osoby jsou povinné spolupracovat s dozorčí radou a poskytnout jí potřebné informace.
 7. Proti závěrům dozorčí rady se mohou dotčené osoby odvolat k výboru spolku a ke členské schůzi.

IX Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména členskými příspěvky; účelovými poplatky; dary fyzických a právnických osob; příspěvky z ČMKU a příjmy ze své činnosti.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány k financování činností naplňujících poslání spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být použity k obohacení fyzických ani právnických osob. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výbor spolku.
 6. Bližší podrobnosti ohledně hospodaření s majetkem spolku mohou být upraveny a zpřesněny vnitřními směrnicemi spolku.

X Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu určeného státem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vyrovnání závazků na nadřízenou ČMKU.
 3. Spolek Shiba klub ČR, z. s. vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti a pozbývají platnosti předchozí stanovy Shiba klubu České republiky. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy byly vloženy do sbírky listin spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí 12. 9. 2015

Zajímá vás něco dalšího?Napište nám

*
*

Děkujeme našim partnerům